Algemene voorwaarden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gegevens:

Solo Vini Marche, Contrada Ripa 16, 60034 Cupramontana, btw nummer in aanvraag.

Artikel 1: Algemene bepalingen
De website van Solo Vini Marche, biedt de mogelijkheid om offertes te vragen voor de producten uit zijn online catalogus. Solo Vini Marche treedt op als vertegenwoordiger voor de wijnproducenten zoals vermeld op haar website.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke offerte die gevraagd wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Bij het vragen van een offerte via de website van Solo Vini Marche moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Solo Vini Marche aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk omschreven. De bijhorende foto’s zijn slechts illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat deze online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Solo Vini Marche niet. Solo Vini Marche is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Solo Vini Marche is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via winelovers@villaverdicchio.com

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Solo Vini Marche. Solo Vini Marche kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Offerte aanvraag
Het assortiment vindt de Klant terug op www.solovinimarche.com. Een keuze van artikelen kan worden geselecteerd en in een niet-bindend virtueel winkelmandje worden geplaatst. Na definitieve keuze kan de Klant overgaan tot effectieve offerte aanvraag.

Na ontvangst van de aanvraag bezorgen wij de Klant binnen 5 werkdagen een offerte met zijn aankooppprijzen, groupagekosten en transportkosten. De additionele kosten voor eventuele accijnsen zijn altijd voor rekening van de klant.

Na schriftelijk akkoord van de offerte door de Klant wordt deze doorgegeven aan de desbetreffende wijnproducten die instaan voor de opmaak van de orderbevestiging en de factuur voor hun (deel van de) bestelling. De verkoopovereenkomst wordt gesloten tussen Klant en de desbetreffende Wijnproducent.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Bij ontvangst en na betaling van de (verschillende) bestelling(en) van de klant kunnen de goederen worden afgehaald voor transport binnen een redelijke periode. Doorgaans is de leveringsperiode ongeveer 1 week. Hierop kan soms een afwijking zitten van 1 of 2 dagen.

Bestelde artikelen worden geleverd in België, Nederland en Duitsland. Andere landen zijn in overleg te bepalen. Het transport en de levering bij de Klant gebeurt door de transporteur van de Klant. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant bij levering aan de vervoerder van de Klant.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Wijnproducenten die de producten hebben geleverd. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van deze wijnproducenten te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Wijnproducent beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt de Wijnproducent zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 Artikel 8: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Solo Vini Marche om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Solo Vini Marche. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter 
Het Italiaans recht is van toepassing.